سفارش انواع مولكولهاي خاص و حجيم پذيرفته ميشود

انواع قطعات شامل اتصالات و اتم ها بصورت جدا از هم قابل ارائه مي باشد

مولكولهاي فوق در سطوح دانشگاه ، دبيرستان ، راهنمايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه با توجه به كتب درسي تهيه شده است

قیمت به تومان

نام

ردیف

مکعبی

1

مکعبی مرکز پر

2

مکعبی ضلع پر

3

تتراگونال

4

تتراگونال مرکز پر

5

اورتورومبیک

6

اورتورومبیک مرکز پر

7

اورتورومبیک دو انتها پر

8

اورتورومبیک ضلع پر

9

منو کلینیک

10

منو کلینیک دو انتها پر

11

رومبو هدرال

12

تری کلینیک

13

هگزاگونال

14

قیمت به تومان

نام

ردیف

Sp

بریلیم دی هیدروژن

15

Sp2

بورتری کلرید 

16

Sp3

متان

17

Sp3

آمونیاک

18

Sp3

آب

19

Sp3d

فسفر پنتا کلرید

20

Sp3d2

گوگرد هگزا فلورید

21

Sp3d3

ید هپتا فلورید

22

قیمت به تومان

نام

ردیف

سدیم

23

منیزیم

24

هیدروژن

25

اکسیژن

26

نیتروژن

27

فسفر سفید

28

فسفر قرمز

29

گوگرد

30

کلر

31

قیمت به تومان

نام

ردیف

خطی

32

چهاروجهی

33

شش وجهی

34

صفحه ای

35

سیس صفحه ای

36

ترانس صفحه ای

37

سیس شش گوشه ای

38

خطی

39

خطی

40

خطی

41

قیمت به تومان

نام

ردیف

کلرومتان

42

دی کلرومتان

43

تری کلرومتان

44

تترا کلرومتان

45

قیمت به تومان

نام

ردیف

ئیدراته شدن یون سدیم

46

ئیدراته شدن یون کلر

47

قیمت به تومان

نام

ردیف

6

              سدیم کلراید

48

ZnS

4

زینس بلاند ( چهار وجهی )

49

8

               سزیم کلراید

50

TiO2

2

  روتیل

51

CaF2

8/4

   فلوریت

52

Na2O

4/8

آنتی فلوریت

53

4

زینس بلانس (شش گوش )

54

4

زینس بلانس (مکعبی)

55

قیمت به تومان

نام

ردیف

C80

نانو تیوپ

57

گرافیت

58

فلورن

59

الماس ( جامد کووالانسی )

60

قیمت به تومان

نام

ردیف

زئولیت (جامد کوالانسی)

56

سیلیس کربید(جامد کووالانسی )

61

کوارتز ( جامد کووالانسی )

62

یخ خشک (واندروالسی)

63

ید جامد(لاندن )

64

بلور یخ ( جامد مولکولی )

65

کلسیم کربنات (جامد یونی )

66

 

قیمت به تومان

نام

ردیف

سدیم اکسید

67

سدیم هیدروکسید

68

کلسیم اکسید

69

کلسیم هیدروکسید

70

آلومینیم اکسید

71

آلومینیم هیدروکسید

72

قیمت به تومان

نام

ردیف

نیتروژن پنتا

73

اسید نیتریک

74

کربن دی اکسید

75

اسید کربنیک

76

گوگرد تری اکسید

77

اسید سولفوریک

78

کلر هپتا اکسید

79

اسید پر کلراید

80

فسفر پنتا اکسید

81

اسید فسفریک

82

قیمت به تومان

نام

ردیف

اتان

83

اتیلن

84

استیلن

85

بنزن

86

نفتالین

87

سیکلوهگزان

88

قیمت به تومان

نام

ردیف

اتیل الکل

89

دی متیل اتر

90

استالدئید

91

استون

92

اسید استیک

93

متیل استات

94

اتیل آمین

95

استامید

96

قیمت به تومان

نام

ردیف

پنتان نرمال

97

ایزو پنتان

98

نئو پنتان

99

بوتن سیس

100

بوتن ترانس

101

اورتو دی نیترو بنزن

102

متا دی نیترو بنزن

103

پارا دی نیترو بنزن

104

کلرو پروپان

105

دو کلرو پروپان

106

حلقوی آلفا

107

حلقوی بتا

108

آینه ای راست گرد

109

آینه ای چپ گرد

110

قیمت به تومان

نام

ردیف

C80

آمین نوع اول

111

آمین نوع دوم

112

آمین نوع سوم

113

الکل از نوع اول

114

الکل از نوع دوم

115

الکل از نوع سوم

116

قیمت به تومان

نام

ردیف

( منومر 3 )

پلی اتیلن

117

( منومر 2 )

پلی آکریلو نیتریل

118

( منومر 3 )

پلی ونیلیدن کلراید

119

( منومر 3 )

تفلون

120

( منومر 3 )

پلی ونیل کلراید

121

( منومر 2 )

لاستیک

122

( منومر 2 )

تریلن

125

( منومر 3 )

پلی پرولین

126

( منومر 2 )

پلی استیرن

127

( منومر 1 )

نایلن

128

( منومر 2 )

پلی متیل متاکریلیت

129

قیمت به تومان

نام

ردیف

( آلفا )

پروتوئین راست گرد

130

( منومر 3 )

پلی پیتید

131

( بتا )

پروتوئین صفحه ای

132

قیمت به تومان

نام

ردیف

چربی

133

کلسترول

134

استئاریک اسید)

اسید چرب سیر شده

135

( استئاریک اسید )

اسید چرب سیر نشده

136

قیمت به تومان

نام

ردیف

گلوکز

137

ساکارز

138

( منومر 2 )

نشاسته

139

قیمت به تومان

نام

ردیف

صابون

140

دترجنت

141

قیمت به تومان

نام

ردیف

(حلقوی )

فتیل آفرین

142

( غیر قطبی )

متیونین

143

( بازی )

هیستیدین

144

قیمت به تومان

نام

ردیف

(حلقوی )

گوانتین-سیتوزین

145

( غیر قطبی )

تیمیدین-آدنین

146