این ست محتوی 51 اتم و 70 اتصال در یک جعبه پلاستیکی میباشد و قادربه ساخت مدل فضایی به صورت میله گلوله و فضا پرکن میباشد

رنگ

 

اتم

 

تعداد

سفيد

 

ئيدروژن

 

15

سياه

 

کربن

 

10

قرمز

 

اکسيژن

 

6

آبی

 

نيتروژن

 

4

سبز

 

کلر

 

5

زرد

 

گوگرد

 

2

بنفش

 

فسفر

 

1

نارنجی

 

يد

 

2

بنفش

 

برم

 

1

نقره ای

 

فلز

 

4

طوسی

 

اتصال بلند

 

10

طوسی

 

اتصال متوسط

 

30

طوسی

 

اتصال کوتاه

 

30

کرم(برای جداسازی اتصال کوتاه)ا

 

کليد

 

1

مثال مولکولهای قابل ساخت

آسپرين، آلاتين، گلسيرين، بنزن، هالوتن، پی وی سی، اتيلن استاميد، اسيد استيک، هالوتان

این ست محتوی 31 اتم و 33 اتصال در یک جعبه پلاستیکی میباشد و قادربه ساخت مدل فضایی به صورت میله گلوله میباشد

رنگ

 

اتم

 

تعداد

سفيد

 

ئيدروژن

 

10

سياه

 

کربن

 

6

قرمز

 

اکسيژن

 

4

آبی

 

نيتروژن

 

2

سبز

 

هالوژن

 

3

زرد

 

گوگرد

 

2

بنفش

 

فسفر

 

1

نقره ای

 

فلز

 

3

طوسی

 

اتصال بلند

 

8

طوسی

 

اتصال متوسط

 

25

مثال مولکولهای قابل ساخت

آب، ضديخ، فسفات سديم، دی اکسيدکربن، بنزن، اتيلن، سولفات مس، بی کربنات سديم، استيلن، اتانول

رنگ

 

اتم

 

تعداد

سفيد

 

ئيدروژن

 

10

سياه

 

کربن

 

4

قرمز

 

اکسيژن

 

2

آبی

 

نيتروژن

 

1

سبز

 

هالوژن

 

2

طوسی

 

اتصال بلند

 

4

طوسی

 

اتصال متوسط

 

16

مثال مولکولهای قابل ساخت

اتن ، اتيلن، استيلن، گازئيدروژن، متان، آب، گازکلر، گاز اکسيژن، گاز نيتروژن، دی اکسيد کربن