جدول تناوبی، حالت فیزیکی، انرژی یونیزاسیون، آرایش الکترونی

http://the-tech.mit.edu/chemicool  

جدول تناوبی، شرح حال ایزوتوپها، واکنشهاو ....

http://www.shef.ac.uk/chem/web-elements  

سوالات تستی با جواب

http://gabriel.mps.ohio-state.edu/qbanks/index.html  

ساختمان مواد معدنی

http://dhhs.wvusd.k12.ca.us/nomenclature.html  

تصاویری از اتمها و مولکولها

http://www-i.almaden.ibm.com/vis/stm/gallery.html  

ساختمان مولکولها و باندها

http://chemistry.memoster.co/faculty/bader/aim  

اشکال ساختمانهای بلوری مواد

http://193.49.43.3/dif/3d-gallery.html  

اشکال اربیتالی مولکولها

http://sdchemw1.ucsd.edu/education/gchem/atomorbs  

نمایش پیوند آب و یخ و پسوندهای بین مولکولها

http://cwis.nyu.cdu/pages/mathmol/modules/water  

و مواد آلی DNA نمایش پروتئینها

http://the-tech.mit.edu/chemicool  
http://www.nyu.edu/pages.mothmol/library  

اطلاعات شیمی عمومی

http://shodor.org/cos/session2/session2.htm  

شیمی تعادل و واکنشها

http://sdchemw1.ucsd.edu/education/gchem/equilibrium  
http://www.chem.tv.edu/chem-edu/rexns/index.html  

بررسی اسیدها و بازها

http://www.shodor.org/cos/session2/acid.html  

بررسی شیمی حرارت

http://www.shodor.org/cos/session2/thermo  
http://euler.berkelex.edu/gri-mech/data/thermo  

الکتروشیمی

http://the-tech.mit.edu/chemicool
http://www.cmt.anl.gov/estrilinet.html  
http://www1.usa1.com/fuelcell  

اکسیداسیون و احیاء

http://www.shodor.org/eos/session2/2edox