مدل مولکولی یونی 137 قطعه  شیمی آلی و معدنی

مدل مولکولی یونی ( UNI ) قابلیت ساخت هزارن مولکول در شیمی آلی و معدنی به دو صورت فضا پرکن و میله گلوله دارد و برای استفاده در دانشگاه توصیه میگردد.

قیمت : 120000 تومان

محتویات جعبه : 57 اتم و 70 اتصال

محتویات جعبه
زاویه- درجه حفره تعداد رنگ شرح
109 4 10 مشکی کربن
109 4 4 ابی نیتروژن
72 2 6 قرمز اکسیژن
72 2 1 زرد گوگرد
109 4 1 زرد گوگرد
1 15 سفید ئیدروژن
2 2 نقره ای فلز
72 2 1 نقره ای فلز
109 4 1 نقره ای فلز
1 4 سبز هالوژن
109 4 1 سبز هالوژن
109 1 1 بنفش فسفر
1 2 نارنجی برم
1 2 بنفش ید
120-180 5 2 مشکی گلوله خاص
90-180 6 2 مشکی گلوله خاص
72-90 7 2 مشکی گلوله خاص
10 طوسی اتصال بلند
30 طوسی اتصال متوسط
30 طوسی اتصال کوتاه
1 طوسی کلید جدا سازی قطعات