گروه مدلسازان تاکنون مفتخر به اخذ چندین تاییدیه کاربری و کیفیت محصول از وزارت آموزش و پرورش از سال 1380و آخرین تائیدیه در سال 1395 دریافت نموده است ، با توجه به استفاده مدل مولکولی در دانشگاهها انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران مورد تائید قرار گرفته است ،

مدل مولکولی یونی دارای 20 سال ضمانت تعویض قطعات میباشد