مدل مولکولی یونی 64 قطعه شیمی آلی و معدنی

 مدل مولکولی یونی( UNI) قابلیت ساخت انواع مولکول در شیمی آلی و معدنی به صورت میله گلوله دارد و برای استفاده در متوسطه دوم توصیه میگردد.

قیمت : 65000 تومان

محتویات جعبه :31 اتم و 33 اتصال

محتویات جعبه
زاویه- درجه حفره تعداد رنگ شرح
109 4 6 مشکی کربن
109 4 2 ابی نیتروژن
72 2 4 قرمز اکسیژن
72 2 1 زرد گوگرد
109 4 1 زرد گوگرد
1 10 سفید ئیدروژن
2 2 نقره ای فلز
72 2 1 نقره ای فلز
1 2 سبز هالوژن
109 4 1 سبز هالوژن
109 1 1 بنفش فسفر
8 طوسی اتصال بلند
25 طوسی اتصال متوسط